Σχολικός Χώρος

Ο χώρος είναι μία πολυδύναμη υλική πραγματικότητα.


Μία πραγματικότητα που οργανώνεται γύρω από τρεις παράγοντες: το υλικό περιβάλλον (κτίρια- κατασκευές- έπιπλα- εξοπλισμός), το κοινωνικό περιβάλλον (πρακτικές και μορφές συμπεριφοράς, η αισθητική που προωθεί η οργάνωση του χώρου, οι οποίες παραπέμπουν στις αξίες, τα σύμβολα, στα πρότυπα συμπεριφοράς) και τα δεδομένα του κάθε υποκειμένου (οι συμπεριφορές και οι ρόλοι που αναπτύσσει το άτομο στο χώρο και μπορεί να διαφέρουν από τα δεδομένα του κοινωνικού περιβάλλοντος). Και οι τρεις παράγοντες βρίσκονται σε μια αδιαχώριστη μεταξύ τους σχέση, την οποία πρέπει να λάβουμε υπόψη μας μιλώντας για έναν σχολικό χώρο.
Στο Άξιον εστί, γνωρίζοντας τα ανωτέρω και έχοντας ως θεμέλιο μας τη ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΉ έχουμε οργανώσει το σχολικό χώρο σύμφωνα με τις αρχές σχεδιασμού του σχολικού χώρου που προτείνει ο Roth:

x1

x2

x3

x4

χ5